ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU

R O M Â N I A

JUDEŢUL ALBA  COMUNA MOGOS

PRIMARIA COMUNEI  MOGOS

____________________________________________________

Mogos, nr. 3A, com. Mogos, jud. Alba, cod poştal 517480, tel./fax 0258-700100,primariamogos@yahoo.com

Nr. 2234/20.09.2018

Programul: Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020) 

Titlul proiectului: Titlul proiect” PRO AGE- Servicii sociale și  socio-medicale pentru persoane vârstnice

Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Prioritatea de investiții – 9.ii. Integrarea socio – economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvata nevoilor specifice

 

Apel –  Bunicii comunitatii

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU

În conformitate cu prevederile: 

 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe Operaţionale
 • Ghidului Solicitantului :”Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”
 • , aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă

            Comuna Mogos, sediul în localitatea Mogos, nr. 3A, comuna Mogos, judeţul Alba, reprezentată legal prin primar,.Macavei Mircea liviu  anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea implementarii unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,

Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei

 Prioritatea de investiții – 9.ii. Integrarea socio – economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii

 Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvata nevoilor specifice

 

Apel : Bunicii comunitatii

 

Obiective Specifice: 

 • Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvata nevoilor specifice

 – implicarea largă a tuturor actorilor sociali (instituțiile de învățământ, mass-media, societatea civilă etc.) în promovarea tradițiilor și a atmosferei de respect față de generația vârstnicilor, canalizarea energieiși a experienței acesteia într-o direcție constructiva prin realizarea campaniei :Tu nu esti singur
– Dezvoltarea si furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice- supraveghere, asistare și îngrijire personal pe timpul zilei, gimnastică și terapii medicale si de relaxare, activități de voluntariat și de implicare activă în viața comunității, activități de socializare, companie și petrecere a timpului liber; informare și consiliere social și psihologică, consiliere juridică, lobby și advocacy;
-Furnizarea serviciilor de asistenta comunitara
-infiintarea unui  centru de zi pentru  persoane  ,
– furnizarea de servicii de ingrijire la domiciliu acordat persoanelor varstnice dependente,
–  achizitionarea unei ambulante sociale in scopul furnizarii serviciilor socio – medicale,
-dezvoltarea si furnizare de  servicii sociale in cadrul centrului de zi pe care solicitantulil detine;
-prevenirea situaţiilor de dificultate şi dependență, in vederea menținerii acestor persoane în mediul propriu de viaţă.
-îngrijire social-medicală ,prin terapii specializate de recuperare fizică, psihică și mentală;
-asigurarea accesului la servicii sociale a persoanelor vârstnice expuse riscului de excluziune socială; dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a altor servicii alternative;
-reducerea numărului de persoane varstnice aflate in situatie de vulnerabilitate  prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice;

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii, precum şi cerinţele de eligibilitate sunt specificate în Orientări privind accesarea finanţărilor în Programul Capital Uman 2014-2020 şi Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – Apel Bunicii comunitatii

 1. Titlul proiectului: Titlul proiect” PRO AGE- Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice
 2. Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere data de 26 octombrie 2018.
 3. Activităţile în care vor fi implicaţi partenerii trebuie să vizeze

Activitatea nr. 1 : Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice :

In cadrul acestei activități sunt eligibile măsuri de sprijin destinate furnizorilor de servicii sociale care furnizează aceste servicii în cadrul proiectului în calitate de beneficiari sau parteneri, pentru:  înființarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,·  dezvoltarea serviciilor sociale existente,· respectiv sprijin din punct de vedere material (dotari cu echipamente, mobilier, utilitati, materiale etc) și din punctul de vedere al resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor (formare profesionala, schimb de bune practici etc).

Activitatea nr. 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice In cadrul acestei activități vor fi sprijinite exclusiv (criteriu de eligibiltate): Servicii sociale fără cazare3 : centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc. Aceste servicii trebuie furnizate grupului țintă persoane vârstnice. In cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt eligibile spre finantare serviciile sociale cu cazare4 , pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc.

Grilele de evaluare (Anexele nr. 7  si nr. 8) cuprind modalităţile de evaluare a propunerilor de parteneriat:

Profilul partenerilor:

 • Parteneri din sectorul public şi privat
 • Partenerii trebuie sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (parteneri) eligibili în cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice.
 • Partenerii trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale.

Entitatile , eligibile in cadrul apelului de proiecte ,  interesate să participe la selecţie vor depune la sediul Primariei comunei Mogos, din localitatea Mogos, nr. 3A, comuna Mogos, judetul Alba Serviciul Registratură, direct sau prin servicii de curierat până pe data de 5 octombrie 2018, ora 16:00, următoarele documente: 

 1. Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri POCU/ AP 4/ PI9.ii/ OS 4.4 Apel de proiecte: Bunicii comunitatii (Anexa 1)
 2. Documente statutare (juridice) ale persoanei juridice/organizaţie/instituţie de învăţământ superior: Hotărâre judecătorească de înfiinţare, act constitutiv, certificat ONRC, alte hotărâri/decizii de infiinţare, copii conform cu originalul
 3. Documente financiare – Situatii financiare pe ultimii 4 ani
 4. Fişa Partener – formular completat, semnat, ştampilat (Anexa 2)
 5. Lista cu expertizele relevante în domeniul proiectului (Anexa 3)
 6. Lista cu autorizaţii valabile pentru furnizarea serviciilor în proiect, însoţită de copii dupa acte doveditoare.(Anexa 4)
 7. Declaraţii pe propria răspundere conform modelelor atasate (Anexa 5 şi Anexa 6)

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în termenul precizat prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi stampilă).     

Dosarele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi administrativ de către o comisie de evaluare desemnată la nivelul Solicitantului, conform următoarelor grile din anexa 7 şi 8.  Rezultatul procedurii de selecţie se va publică pe website-ul instituţiei. Ofertanţii care nu au fost selectaţi în cadrul procedurii pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării raportului de evaluare a dosarelor de selecţie pentru partener iar contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi lucrătoare de la date expirării termenului de depunere a contestaţiilor.   

Descarcă documentele de selecție a partenerilor și grila de evaluare!

Comentarii

Scrie un raspuns sau un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Accessibility