ANUNȚURI IMPORTANTE

Află cele mai recente anunțuri de interes public

Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)

SINTEZA privind comentariile și observațiile primite din partea publicului în cadrul procesului de consultare asupra propunerilor preliminare cu privire la Planul Urbanistic General al comunei Mogoș şi Regulamentul Local aferent

Până la data de 12 11. 2018 a fost primita  in scris o propunere consemnată in condica de sugestii aflata la sediul comunei  Mogoș, privind introducerea in intravilan a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuinte.  Prezentam in continuare, in conformitate cu dispozitiile din Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, sinteza observatiilor si comentariilor primite din partea publicului cu privire la propunerile preliminare ale PUG si RLU pentru comuna Mogos,precum si argumentatia preluarii sau nepreluarii acestor observatii:   Nr crt Comentarii,observatii,propuneri Preluat/nepreluat Argumentatia […]

Anunt consultare publică PUG Mogos

COMUNA MOGOȘ CONSILIUL LOCAL MOGOȘ Data anunţului: 16.10.2018 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOȘ ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT Iniţiator: COMUNA MOGOȘ CONSILIUL LOCAL MOGOȘ Elaborator: S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Comunei Mogoș din Comuna Mogoș, str. Principală nr. 3, judeţul Alba în perioada 16.10.2018 – 30.11.2018  între orele 09.00-16.00 PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE: La etapa de informare şi consultare a publicului prin punerea la dispoziţie pentru consultarea documentaţiei privind propunerile preliminare pentru Planul urbanistic general al comunei Mogoș şi Regulamentul local […]

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU

R O M Â N I A JUDEŢUL ALBA  COMUNA MOGOS PRIMARIA COMUNEI  MOGOS ____________________________________________________ Mogos, nr. 3A, com. Mogos, jud. Alba, cod poştal 517480, tel./fax 0258-700100,primariamogos@yahoo.com Nr. 2234/20.09.2018 Programul: Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020)  Titlul proiectului:“ Titlul proiect” PRO AGE- Servicii sociale și  socio-medicale pentru persoane vârstnice Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea sociala si combaterea saracieiPrioritatea de investiții – 9.ii. Integrarea socio – economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvata nevoilor […]

Rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clsa I, debutant

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA COMUNA MOGOS Comisia de concurs Nr. 1794/12.03.2018 Anunț Rezultatele obținute la proba scrisă din data de 09.07.2018 la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clsa I, debutant I. INSPECTOR ASISTENT Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat final 1 Bucur Maria Adriana 79,6 80 159,6 Admis Afișat azi, 12.07.2018, ora 16,00 Secretarul comisiei, Sularea Maria Eugenia

Rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 11 iulie2018 proba de interviu

ROMÂNIAJUDEȚUL ALBACOMUNA MOGOSComisia de concursNr. 1689/11.07.2018 Anunț Rezultatele  obţinute la concursul organizat în data de 11 iulie2018 proba de interviu I. CONSILIER CLASA I DEBUTANT Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final 1 Bucur Maria Adriana 80 80 ADMIS Afișat azi, 11 IULIE, ora 15,00                                      Secretarul comisiei,Sularea Maria Eugenia

Rezultatele obţinute Io proba scrisa din data de 09.07.2018 la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clsa I, debutant

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA COMUNA MOGOȘ Comisia de concurs Nr. 1763/09.07.2018 Anunț Rezultatele obținute la proba scrisă din data de 09.07.2018 la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clsa I, debutant I. INSPECTOR ASISTENT Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Rezultat final Observații 1 Bucur Maria Adriana 79,6 ADMIS 2 Miclea Veronica Ancuța 27,16 RESPINS Nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 60 alin. 3 lit. A din HG nr. 611/2008 Candidatul nemultumit de rezultatul probei scrise poate depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatului potrivit art. 63Din HG 611/2008. […]

Anunț

Publicat astazi: 29.06.2018 ora: 16.00 ROMÂNIAJUDEŢUL ALBAPRIMARIA MOGOSComisia de concursNr. 1700/29.06.2018 ANUNŢ Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului comunei Mogos, județul Alba nr. 42/07.06.2018 întrunită în data de 28.06.2018, în vederea selectării dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc în data de 09 iulie 2018, pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, debutant, a constatat următoarele:: Candidata BUCUR MARIA ADRIANA indeplineste conditiile de participare, iar dosarul depus contine toate actele necesare pentru inscrierea la concurs, drept pentru care candidatul este declarat “admis” pentru participarea la concurs. Candidate MICLEA VERONICA ANCUTA indeplineste conditiile de participare, iar […]

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de Consilier

Primăria comunei Mogos, jud. Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – în cadrul Compartimentului contabilitate,  din aparatul de specialitate  al Primarului comunei Mogos, județul Alba. lucrarea scrisă va avea loc în data de 9 iulie 2018, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Mogos, jud Alba; proba de interviu va avea loc in data de 11 iulie 2018, ora 12, la sediul Primariei comunei Mogos; Condiţii  de  participare: – candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  prevăzute  de  art. 54  din  Legea  nr. 188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici , republicată […]

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoș

În vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr.153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nivelul brut al salariilor de baza aflate în plata la data de 31.03.2018  

1 2