Anunț public

Primaria Comunei Mogoș, cu sediul în jud.Alba , com. Mogoș , sat. Mogoș, nr.3A, titular al proiectului de plan ,,Plan Urbanistic General Comuna Mogoș” cu amplasamentul : Comuna Mogoș jud. Alba, anunţă publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu .           Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului Comuna Mogoș cu sediul în jud.Alba,com. Mogoș, sat. Mogoș, nr. 3A, in zilele de luni – joi, […]

Rezultatele finale obţinute de candidatii participanti la examenul organizat în data de 31.03.2020

ROMÂNIAJUDEȚUL ALBAPRIMĂRIA MOGOȘComisia de concursNr. 738/31.03.2020 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatilor Selecția dosarelor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat Final al probelor 1 OPREAN OLGA CLAUDIA admis 97 100 98,50 admis Afişat azi, 31.03.2020, ora 14,30 Secretarul comisiei,

Anunț

ROMÂNIAJUDEŢUL ALBACOMUNA MOGOSNr. 646/25.03.2020  Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia nr. 31/09.03.2020 si modificata prin disp. Nr. 33/24.03.2020,  întrunită în data de 25.03.2020, în vederea selectării dosarelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de bibliotecar tr. I, în cadrul compartimentului de cultura  din aparatul de specialitate al  primarului Comunei Mogos, ce se va organiza în data de 31.03.2020, în urma verificării dosarului, s-au constatat următoarele: Termenul limită de depunere a dosarelor a fost 23.03.2020 ora 16.00, dată până la care s-a înscris la concurs un singur dosar. ● candidata Oprean Olga Claudia […]

ANUNT

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacanta  de bibliotecar – treapta I Primăria Comunei Mogos, cu sediul in loc. Mogos , sat Mogos,nr. 3A, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie,  vacante, de bibliotecar – treapta I, conform HG nr. 286/23.03.2011 Concursul se va organiza  la sediul primariei comunei Mogos, conform calendarului următor: 23 martie 2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; In maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de […]

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Mogos, jud. Alba

COMUNA MOGOS PRIMARIA Comisia de concurs NR. 243/10.02.2020 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Selecția dosarelor Proba scrisă Interviu Nota finală Rezultatul final Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu 1. DUSA DIANA ROXANA ADMIS 86,60 ADMIS 80,80 ADMIS 83,70   ADMIS Afişat astăzi, 10.02.2020  ora  16,30 la sediul Primăriei Mogos. Secretar comisie de concurs: Sularea Maria Eugenia

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Mogos

COMUNA MOGOSPRIMARIA Comisia de concursNR. 159 din 30.01.2020 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Mogos,jud. Alba din data de 10.02.2020 – proba scrisă Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii 1. DUSA DIANA ROXANA ADMIS Dosarul s-a admis conform […]

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al Comunei Mogos

A N U N Ț concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de  secretar general al Comunei Mogos În temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Mogos organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de  secretar general al Comunei Mogos, județul Alba – perioadă nedeterminată. Data, ora și locul desfășurării concursului: Consursul se organizează la sediul Primăriei comunei Mogos, jud. Alba, la data de 10.02.2020, ora 10,00 […]

SINTEZA privind comentariile și observațiile primite din partea publicului în cadrul procesului de consultare asupra propunerilor preliminare cu privire la Planul Urbanistic General al comunei Mogoș şi Regulamentul Local aferent

Până la data de 12 11. 2018 a fost primita  in scris o propunere consemnată in condica de sugestii aflata la sediul comunei  Mogoș, privind introducerea in intravilan a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuinte.  Prezentam in continuare, in conformitate cu dispozitiile din Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, sinteza observatiilor si comentariilor primite din partea publicului cu privire la propunerile preliminare ale PUG si RLU pentru comuna Mogos,precum si argumentatia preluarii sau nepreluarii acestor observatii:   Nr crt Comentarii,observatii,propuneri Preluat/nepreluat Argumentatia […]

Anunt consultare publică PUG Mogos

COMUNA MOGOȘ CONSILIUL LOCAL MOGOȘ Data anunţului: 16.10.2018 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOGOȘ ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT Iniţiator: COMUNA MOGOȘ CONSILIUL LOCAL MOGOȘ Elaborator: S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Comunei Mogoș din Comuna Mogoș, str. Principală nr. 3, judeţul Alba în perioada 16.10.2018 – 30.11.2018  între orele 09.00-16.00 PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE: La etapa de informare şi consultare a publicului prin punerea la dispoziţie pentru consultarea documentaţiei privind propunerile preliminare pentru Planul urbanistic general al comunei Mogoș şi Regulamentul local […]

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU

R O M Â N I A JUDEŢUL ALBA  COMUNA MOGOS PRIMARIA COMUNEI  MOGOS ____________________________________________________ Mogos, nr. 3A, com. Mogos, jud. Alba, cod poştal 517480, tel./fax 0258-700100,primariamogos@yahoo.com Nr. 2234/20.09.2018 Programul: Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020)  Titlul proiectului:“ Titlul proiect” PRO AGE- Servicii sociale și  socio-medicale pentru persoane vârstnice Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea sociala si combaterea saracieiPrioritatea de investiții – 9.ii. Integrarea socio – economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesionala adecvata nevoilor […]

Accessibility