Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de Consilier

Primăria comunei Mogos, jud. Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – în cadrul Compartimentului contabilitate,  din aparatul de specialitate  al Primarului comunei Mogos, județul Alba.
 • lucrarea scrisă va avea loc în data de 9 iulie 2018, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Mogos, jud Alba;
 • proba de interviu va avea loc in data de 11 iulie 2018, ora 12, la sediul Primariei comunei Mogos;
Condiţii  de  participare: – candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  prevăzute  de  art. 54  din  Legea  nr. 188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici , republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare ;
 1. are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent  în domeniul stiintelor economice
   Bibliografie:
 • Constituția României;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.215/2001- Legea administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.82/1991 Legea contabilității, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
Dosarele  de  înscriere  la  concurs  se  pot  depune  în  termen  de  20  de  zile  de  la  data  publicării  anunţului  în  Monitorul  Oficial  al  României , Partea a III a , secretarului  comisiei  de  concurs – Sularea Maria Eugenia la  sediul Primăriei  comunei  Mogos, judeţul  Alba,  după următorul program: de luni până vineri între orele 8:00 -16:00 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 6. cazierul judiciar;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail primariamogos@yahoo.com.
Documentul prevăzut la  lit. i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 H.G. nr. 611/2008 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric”.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon: Tel: 0258/700100;
Mobil 0769094915;
e-mail:primariamogos@yahoo.com

Primar,
Macavei Mircea Liviu

Vezi anunțul oficial:

Vezi fișa postului:

Descarcă formularul și încrie-te acum!

Comentarii

Scrie un raspuns sau un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Accessibility