ANUNT

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacanta  de bibliotecar – treapta I

Primăria Comunei Mogos, cu sediul in loc. Mogos , sat Mogos,nr. 3A, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie,  vacante, de bibliotecar – treapta I, conform HG nr. 286/23.03.2011

Concursul se va organiza  la sediul primariei comunei Mogos, conform calendarului următor:

 • 23 martie 2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • In maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs
 •  31 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 •  Interviul se sustine in termen de maximum  4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 5 ani ;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGEA BIBLIOTECILOR Nr. 334/2002, republicata
 2. CATINCA AGACHE – BIBLIOTECONOMIE – VALORI TRADITIONALE SI MODERNE
 3. LEGEA NR. 22 DIN 18/11/1969 privind angajarea gestionarillor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice
 4. , Partea a VI-a , TITLUL  III din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

     ATRIBUŢII ŞI SARCINI prevazute in fisa postului

 1. Atribuţii:  ­  acordă atentie  deosebită  completării colectiilor  Bibliotecii cu lucrări din productia editorială  curentă şi retrospectivă prin :  achizitii,  donatii,  transfer,  abonamente , sponsorizări  şi alte  surse ;
 •  prelucrează biblioteconomic  colectiile  bibliotecii  şi le  organizează pe destinatii .  împrumut la domiciliu , respectiv ,  lucrări  de referintă;
 • organizează şi mentine  actualitatea  cataloagelor  bibliotecii ;
 • întocmeşte periodic evidenta  globală  şi  individuală  a publicatiilor,  prin completarea Registrului de mişcare  a fondului  şi a Registrului inventar  , întocmeşte statistica  oficială  anuală şi răspunde moral şi material   de exactitatea  datelor comunicate .
 • realizează  evidenta  zilnică a  cititorilor , cărtilor difuzate   şi a  altor  activităti pe formulare tipizate ;
 • elaborează bibliografii tematice  sau liste  bibliografice  la cerere sau  din oficiu  pentru sprijinirea  procesului de învătământ , cercetare  şi productie ;
 • confirmă  operativ , Bibliotecii judetene  LUCIAN BLAGA  Alba , primirea noilor  titluri  de  publicatii achizitionate , imediat  după  înregistrare ;
 • propune  casarea  cărtilor, obiectelor  de inventar  şi materialelor din dotare  şi întocmeşte  borderourile  de  casare ;
 • organizează activităti specifice  de comunicare a colectiilor : expozitii,  expuneri,  dezbateri,  simpozioane . 
 • ia  măsuri pentru înregistrarea  fondului de publicatii  şi recuperarea valorică a lucrărilor  distruse  sau  nerestituite  de cititori ;
 • foloseşte  integral  şi cu maximă eficientă timpul de lucru  pentru realizarea  sarcinilor  şi lucrărilor  privind  biblioteca  .
 • cunoaşte  şi respectă  prevederile  Legii nr. 334/2004 ­ legea  bibliotecii , republicată; precum şi Regulamentul  de organizare şi functionare a bibliotecilor   publice ;
 • urmăreşte  păstrarea în conditii  corespunzătoare  a obiectelor de inventar din dotare  şi utilizarea  cu responsabilitate  a  aparaturii existente  în dotarea  institutiei , sub sanctiunea  de răspundere materială  în cazul deteriorării acesteia ;
 • respectă normele de protectie a muncii conform prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în M.of. nr. 646 din 26 iulie 2006  şi H.G. nr. 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor Legii nr. 319/2006 privind  securitatea şi sănătatea în muncă , publicată în M.of. nr. 882 din 30.10.2006 ;
 • urmăreşte  păstrarea  curăteniei , prevenirea  şi  stingerea  incendiilor  în  incinta  institutiei  şi la  locul de muncă .   
 • prin conduită  şi  exemplu  personal  în timpul  şi  în  afara  serviciului , este  loial  institutiei  în care lucrează  , contribuind  permanent  la  ridicarea  prestigiului  acesteia ;                

2. Sarcini specifice postului:  ­ întocmeşte   programe  anuale  de activitate  care  se aprobă de  Consiliul local şi se vizează de  Biblioteca judeteană  LUCIAN  BLAGA  Alba ;

 • asigură   servicii  cu publicul  în baza  unui  program  de functionare ;
 • răspunde de buna  functionare  a  bibliotecii   şi administrarea fondului  de publicatii , de realizarea obiectivelor  înscrise în fişa  postului  şi  în programele  de activitate ;
 • participă la  formele  organizate  în plan  judetean  şi national   de perfectionare  profesională  şi de  instruire .

Limitele de competenţă : ­  reprezintă  biblioteca  în limitele  stabilite  prin  fişa  postului ;

 • semnează şi după caz, ştampilează documentele  oficiale  întocmite  în  numele  bibliotecii  în relatiile  cu cititorii  şi alte  institutii .

Delegarea de atribuţii :  în maniera  în care situatia o impune,  vor fi delegate şi alte atributii  conforme  cu nivelul studiilor şi  actele normative  legale .

Sfera relaţională:

   Intern:

a). Relaţii ierarhice:        

–   subordonat faţă de  Biblioteca  judeteană  LUCIAN BLAGA  Alba  şi  personalul   de  conducere  din  aparatul  Primăriei comunei Mogoş .

b) Relaţii funcţionale: de colaborare  cu  alte institutii  social culturale  şi economice locale  şi din alte  localităti ;  cu furnizori  de cărti  privind achizitia  de  publicatii  ;  cu serviciile  de specialitate  ale  autoritătilor locale  şi  ale  altor  institutii  culturale  din judet , fundatii culturale , societăti, institutii de învătământ, etc.

 1. Relaţii de reprezentare :­  reprezintă biblioteca în relatiile oficiale  profesionale  cu institutii  şi alte autorităti publice , cu Asociatia profesională a bibliotecarilor, cu alte  organizatii  .
 2. reprezintă biblioteca  în relatiile  cu cititorii  şi alte persoane fizice sau juridice   interesate în dezvoltarea  serviciilor  de lectură , studiu, informare, documentare , în dezvoltarea  şi valorificarea  colectiilor  bibliotecii .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Mogos, sat Mogos, judeţul ,

Alba,  telefon 0258/700 100, adresa emai primariamogos@yahoo.com

Primar,

Macavei Mircea Liviu

Comentarii

Scrie un raspuns sau un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Accessibility